Algemene voorwaarden

Definitie

Airconnexion: naam van de vennootschap waarvan het bedrijfsnummer 0700921505 is.

Klant: elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die Airconnexion mandateert in naam en voor rekening van deze persoon handelingen te stellen met als doel de forfaitaire vergoeding te bekomen die hem verschuldigd is op basis van de verordening (CE) n° 261/2004.

Cessie van schuldvordering: de schuldvordering die de passagier heeft op een luchtvaartmaatschappij en die hij vrijwillig afstaat aan Airconnexion conform de artikelen 1689 en volgende van het Belgisch Burgerlijk Wetboek.

Volmacht: de volmachtsovereenkomst gesloten tussen de cliënt en Airconnexion conform artikel 1984 van het Belgisch Burgerlijk Wetboek.

Dienst: de diensten verstrekt door Airconnexion aan haar cliënten met betrekking tot het bekomen van vergoedingen van luchtvaartmaatschappijen op basis van de verordening (CE) n°261/2004.

 


Artikel 1 - Identiteit van de dienstverstrekker

De diensten bedoeld in de huidige algemene voorwaarden worden aangeboden door Air Connexion.
Maatschappelijke zetel: Rodenbachstraat 68, bus 2, 1190 Brussel, België.

E-mailadres: info@airconnexion.com
Telefoonnummer: 0487/87 97 67

Artikel 2 – Toepassingsgebied

 1. De huidige algemene voorwaarden zijn van toepassing op de diensten aangeboden door de vennootschap in oprichting Airconnexion aan haar cliënten.

 2. In het geval waarin de klant over zijn eigen algemene voorwaarden zou beschikken, erkent de klant uitdrukkelijk dat enkel de huidige algemene voorwaarden van toepassing zijn op de integraliteit van de overeenkomst met Airconnexion en alle handelingen gesteld in uitvoering van deze overeenkomst. De klant doet uitdrukkelijk afstand van zijn eigen algemene voorwaarden.

Artikel 3 - Aanbod en diensten

 1. Airconnexion biedt haar diensten aan aan passagiers van wie de vlucht een vertraging van 3 uur of meer heeft opgelopen, van wie de vlucht geannuleerd is of wie een instapweigering heeft moeten ondergaan, met dien verstande dat zij aan de voorwaarden tot het bekomen van een forfaitaire vergoeding voldoen van artikel 7 van de verordening (CE) n° 261/2004.
 2. De diensten worden aangeboden op basis van het ‘no cure no pay’-principe ‘. Airconnexion vertegenwoordigt de passagiers met als doel een forfaitaire vergoeding te bekomen (en enkel deze vergoeding), waarop zij volgens de verordening (CE) n° 261/2004 recht hebben.

Artikel 4 – Volmacht

 1. De overeenkomst die de klant sluit met Airconnexion is een volmachtsovereenkomst in overeenstemming met artikel 1984 van het Burgerlijk Wetboek.

 2. De klant erkent dat de overeenkomst gesloten met Airconnexion het recht geeft aan Airconnexion om te handelen in zijn naam en voor zijn rekening en om hem te vertegenwoordigen in rechte in het kader van elke gerechtelijke procedure die als doel heeft de betaling te bekomen van de hele of een deel van de vergoeding die verschuldigd is op basis van de Verordening (CE) n° 261/2004, alsook de interesten op deze vergoeding en de gerechtskosten daarin begrepen de rechtsplegingsvergoeding.
  Door te contracteren met Airconnexion, erkent de klant in het bijzonder dat hij Airconnexion toelaat om elke nuttige of noodzakelijke rechtshandeling te stellen daarin begrepen het sluiten en ondertekenen van een dading, het inhuren van een advocaat met het oog op de gerechtelijke inleiding en invordering en het beroep op een deurwaarder.

Artikel 5 – Overdracht van schuldvordering

 1. Door beroep te doen op de diensten van Airconnexion, aanvaard de klant uitdrukkelijk de overdracht van zijn schuldvordering aan Airconnexion.Deze overdracht van schuldvordering vindt geldig plaats op basis van Boek III, titel VI, hoofdstuk VIII “Overdracht van schuldvorderingen en andere onlichamelijke rechten” van het Belgisch Burgerlijk Wetboek, en heeft als gevolg dat de klant niet meer zelf, of evenmin door beroep te doen op een derde, zijn schuldvordering kan bekomen van de luchtvaartmaatschappij.
  De overdracht van schuldvordering is tegenstelbaar aan andere derden dan aan de gecedeerde schuldenaar door het sluiten van de overeenkomst van overdracht (artikel 1690, 1ste alinea, Belgisch Burgerlijk Wetboek). De overdracht kan pas tegen de gecedeerde schuldenaar worden ingeroepen vanaf het ogenblik dat zij aan de gecedeerde schuldenaar ter kennis werd gebracht of door hem werd erkend (artikel 1690, 2de alinea, Belgisch Burgerlijk Wetboek).

 2. In geen geval mag de Klant rechtstreeks contact opnemen met de luchtvaartmaatschappij of compensatie ontvangen zonder voorafgaande toestemming van Air Connexion.Voor het overige heeft Air Connexion het recht om de gemaakte kosten van de Klant terug te vorderen, evenals een provisie van 25% op de vergoeding (van compensatie) + BTW.

 3. Airconnexion beslist op discretionaire wijze, zonder dit te moeten motiveren, al dan niet een rechtsvordering in te stellen tegen de luchtvaartmaatschappij, om voortijdig te stoppen met of afstand te doen van de invordering.

Artikel 6 - Vergoeding en commissie

 1. Air Connexion werkt uitsluitend volgens het 'no cure, no pay' principe. In dit geval behoudt Air Connexion 25% van de verkregen vergoeding (+ BTW). In geval van een gerechtelijke procedure wordt een toeslag van 100€ plus BTW aan de klant aangerekend (enkel in geval van een succesvolle procedure). Air Connexion verbindt zich ertoe de klant te vragen om zijn instemming alvorens een dergelijke procedure te starten. Alle terugbetalingen van voorgeschoten gerechtskosten, alsook alle eventuele schadevergoedingen of tussenkomsten in advocatenkosten of procedurekosten, komen rechtstreeks toe aan Air Connexion, zonder dat de Klant er aanspraak op kan maken.

 2. Air Connexion behoudt zich het recht voor om deze 25% van de verkregen vergoeding (+BTW), waarop de Klant recht heeft in toepassing van Verordening (EG) nr. 261/2004, rechtstreeks op de Klant te verhalen, alsook de terugbetaling van alle gemaakte kosten, indien de Klant, ondanks de huidige voorwaarden, enige vergoeding van de Luchtvaartmaatschappij heeft ontvangen of had ontvangen.

 3. Airconnexion biedt geen enkele garantie op succes aan de klant. De door Airconnexion verstrekte dienst betreft een middelenverbintenis.Ingeval geen vergoeding wordt bekomen, komen de klant en Airconnexion overeen dat heen en weer geen enkele vergoeding zal verschuldigd zijn.

Artikel 7 - Herroepingsrecht

 1. Overeenkomstig artikel 45 VI e.v. van de Code de droit économique heeft de reiziger het recht om uiterlijk 14 dagen na de sluiting van het mandaatcontract terug te treden. Het verzoek tot intrekking moet schriftelijk (aangetekend schrijven) worden ingediend en worden gericht aan de maatschappelijke zetel van Air Connexion (Van Volxemlaan 264, B4, 1190 Brussel) binnen de 14 dagen na de sluiting van het mandaatcontract.

Artikel 8 - Procedure van behandeling van de klachten

 1. Alle klachten of betwistingen van welke aard dan ook moeten, op straffe van nietigheid, van het recht van de klant op deze betwisting, worden gestuurd per e-mail naar het adres: info@airconnexion.com
 2. Na ontvangst van de klacht probeert Airconnexion een oplossing te voorzien voor de klant, uiterlijk 1 maand na de ontvangst van de klacht.

Artikel 9 – Toepasselijk recht en bekwaamheid in het

 1. De contractuele relatie tussen Airconnexion en de klant is onderworpen aan het Belgisch recht.Alle geschillen, hierin inbegrepen de kortgeding- en beslagprocedures, die kunnen rijzen tussen partijen in het kader van deze algemene voorwaarden, behoren tot de exclusieve bevoegdheid van de Franstalige rechtbanken van het gerechtelijke arrondissement Brussel.

Laatste modificatie: 12/10/2020