Bescherming van uw gegevens

Artikel 1: Vertrouwelijkheidsverklaring

1.1. Air Connexion zet zich in voor de bescherming van uw persoonlijke gegevens.

Air Connexion zet zich in voor de bescherming van de privacy van de gebruikers van de airconnexion.com site en garandeert de vertrouwelijkheid van de persoonlijke gegevens die worden verzameld tijdens hun bezoeken aan de site. AIRCONNEXION.COM handelt in overeenstemming met de bepalingen van de Belgische en Europese regelgeving inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens.

Deze privacyverklaring beschrijft de redenen waarom Air Connexion persoonsgegevens verwerkt, d.w.z. hoe deze worden verzameld, verwerkt en gebruikt, en definieert ook de rechten van de gebruikers van wie de gegevens zijn verwerkt.

1.2 Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens

De verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens is K. R. L.
Het e-mailadres van de contactpersoon is: info@airconnexion.com

1.3. Rechtsgrond en doeleinden van de verwerking van persoonsgegevens
De verzamelde persoonsgegevens stellen Air Connexion in staat om de gebruikers te informeren over de opvolging van hun bestanden.

Air Connexion is een online platform dat het de gebruikers mogelijk maakt:
- om een forfaitaire compensatie te krijgen overeenkomstig Verordening (EG) nr. 261/2004.

De door AIRCONNEXION.COM verzamelde gegevens zijn het e-mailadres, voornaam, achternaam, postcode, taal, postadres, reisboeking, een bevelschrift, een kopie van een identiteitskaart en het bankrekeningnummer.

AiRCONNEXION.COM streeft daarom de volgende verwerkingsdoeleinden na:
- Verkrijg compensatie van de luchtvaartmaatschappijen.
- Het administratieve en commerciële beheer van de gebruikers van de site.
- Communicatie naar de klant door middel van wedstrijden

Door het invullen van het schadevergoedingsformulier stemt de gebruiker er uitdrukkelijk mee in dat de verwerking van zijn of haar persoonsgegevens kan worden uitgevoerd voor de bovengenoemde doeleinden.

AIRCONNEXION.COM verbindt zich er ook toe uw gegevens niet door te geven aan derden, met uitzondering van:
- Luchtvaartmaatschappijen
- Advocaten en gerechtsdeurwaarders die samenwerken met het Air Connexion team.
- De bevoegde rechter (in geval van gerechtelijke procedures tegen luchtvaartmaatschappijen).

1.4. Bewaartermijn voor persoonlijke gegevens
AIRCONNNEXION.COM bewaart de gegevens voor een periode van 5 jaar.

1.5. Doorgifte van gegevens naar derde landen
AIR CONNEXION is niet van plan om de persoonlijke gegevens van haar klanten door te geven aan een derde land.

1.6. Rechten van gebruikers met betrekking tot de bescherming van hun persoonsgegevens
De klant heeft het recht om zijn gegevens te raadplegen, te laten corrigeren of aanvullen, zijn gegevens te verwijderen en zich te verzetten tegen elk gebruik van zijn gegevens voor andere doeleinden dan deze die aanvankelijk waren bepaald.
Om hun rechten uit te oefenen, moet de gebruiker een schriftelijk en elektronisch verzoek indienen bij de verantwoordelijke voor de verwerking van de gegevens op het volgende adres: info@airconnexion.com.

In geval van schending van de persoonsgegevens van de gebruiker heeft de gebruiker de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij het College Bescherming Persoonsgegevens (commission@privacycommission.be). Het wordt echter aanbevolen dat de klant eerst contact opneemt met AIRCONNNEXION.COM voor een gezamenlijke oplossing van de overtreding.

1.7 Veiligheidsmaatregelen van AIRCONNEXION.COM.
AIRCONNEXION.COM heeft strikte technische en organisatorische procedures op het gebied van veiligheid ingevoerd om een hoog veiligheidsniveau te garanderen.

Artikel 2: Algemene voorschriften inzake gegevensbescherming

Door gebruik te maken van de sites is de klant verplicht om persoonlijke gegevens te verstrekken.

De klant verklaart dat hij/zij onze privacyverklaring heeft gelezen.

De klant erkent dat AIRCONNNEXION.COM zich ertoe verbindt zijn privacy te beschermen en de vertrouwelijkheid van zijn persoonlijke gegevens te waarborgen. AIRCONNEXION.COM handelt in overeenstemming met de bepalingen van de Belgische en Europese regelgeving inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens.

De verwerking van persoonsgegevens door AIRCONNEXION.COM is gebaseerd op de toestemming van de klanten.

De door AIRCONNNEXION.COM verzamelde gegevens zijn het e-mailadres, voornaam, achternaam, postcode, taal, postadres, reisboeking, een bevelschrift, een kopie van een identiteitskaart en het bankrekeningnummer.

AiRCONNEXION.COM streeft daarom de volgende verwerkingsdoeleinden na:
- Verkrijg compensatie van de luchtvaartmaatschappijen.
- Administratief en commercieel beheer van de klanten van de site.
- Communicatie naar de klant door middel van wedstrijden

Derden hebben geen toegang tot de persoonsgegevens van de klant en worden nooit aan derden doorgegeven, behalve om deze op te slaan of indien de overdracht ervan noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

De klant heeft het recht om zijn persoonlijke gegevens in te zien, te laten verbeteren of aan te vullen.  Tenzij de wet anders voorschrijft, kan de gebruiker ook verzoeken om verwijdering van zijn of haar persoonsgegevens, maar kan hij of zij zich ook verzetten tegen elk gebruik van zijn of haar gegevens voor andere dan de oorspronkelijk omschreven doeleinden.

De gebruiker heeft ook recht op de overdraagbaarheid van zijn persoonsgegevens naar een andere verantwoordelijke voor de verwerking.

Om hun rechten uit te oefenen, moet de gebruiker een elektronisch verzoek indienen bij de verantwoordelijke voor de verwerking op het volgende adres: info@airconnexion.com

In geval van schending van de persoonsgegevens van de gebruiker heeft de gebruiker de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij het College Bescherming Persoonsgegevens (commission@privacycommission.be). Het verdient echter de voorkeur dat de klant eerst contact opneemt met AIRCONNNEXION.COM via het e-mailadres info@airconnexion.com voor een gezamenlijke oplossing van de overtreding.